За проекта накратко

Основната цел на проекта „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги” е да предизвика цялостна промяна в социалната политика в България. Проектът включва макроикономически поглед към ефективността на социалното подпомагане в страната и анализ на въздействието на основните програми за социално подпомагане, оценка на ролята на централната и местната власт при предоставянето на социални услуги и изготвяне на карта на потребностите от социални услуги, поставянето на фокус върху неравенството на възможностите и идеи за нов интегриран подход към социалното подпомагане в България.

Последни новини

Публично обсъждане III: Възможните решения и мерки в социалната сфера в условията на висока инфлация и икономическа несигурност

Третото публично обсъждане се проведе на 6 юни 2022 г. Бързо нарастващата инфлация през настоящата година отправи ново предизвикателство пред социалната защита в страната, като в последните месеци усилено се коментират компенсиращи мерки към различни уязвими групи. Направената заявка за актуализация на бюджета в средата на годината също отваря вратата за множество идеи в социалната сфера. 

Публично обсъждане II: Неравенството във възможностите в България – оценка, разрези и възможни решения

Второто публично обсъждане се проведе на 16 декември 2021 г. ИПИ представи задълбочен доклад за неравенството във възможностите в България. На база данните и изводите от доклада бяха дискутирани средносрочните предизвикателства пред социалната политика в страната и възможностите за ефективни мерки с поглед към предстоящите обсъждания за държавния бюджет за 2022 г. 

Повече новини

Последни анализи

Становище на ИПИ относно Проект на закон за изменение и допълнение на ЗСП

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) представи за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане (ЗСП). Проектът предвижда отпадането на т. нар. гарантиран минимален доход (ГМД), който служи като база за определяне на социалните помощи, и заменянето му с линията на бедност за съответната година. Това предложение е и в отговор на препоръката на Европейската комисия (ЕК) по отношение на обхвата, адекватността и регулярната актуализация на месечните социални помощи. 

Становище на ИПИ относно политики в социалната сфера в Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Проектът на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и приложеният към него Проект на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. задават обща рамка на публичните разходи по консолидираната фискална програма в размер на над 63 млрд. лв. за 2022 г., което е ръст от 6,9 млрд. лв. спрямо отчета за 2021 г. Конкретно в социалната политика се открояват 13 мерки, които носят допълнителни разходи в размер на 1,9 млрд. лв. Въпреки сериозния ръст на средствата за социални мерки, официалната прогноза на правителството не залага съществена промяна в показателите за бедност и неравенство. 

Повече анализи