За проекта накратко

Основната цел на проекта „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги” е да предизвика цялостна промяна в социалната политика в България. Проектът включва макроикономически поглед към ефективността на социалното подпомагане в страната и анализ на въздействието на основните програми за социално подпомагане, оценка на ролята на централната и местната власт при предоставянето на социални услуги и изготвяне на карта на потребностите от социални услуги, поставянето на фокус върху неравенството на възможностите и идеи за нов интегриран подход към социалното подпомагане в България.

Последни новини

Нов подход към социалната защита: Предложения на ИПИ за реформи в социалните трансфери и услуги

Eкипът на ИПИ представи резултатите от своята работа, като постави акцент върху идеите за нов подход към социалната защита в България и конкретните предложения за реформи в социалните трансфери и услуги. В условията на политическа нестабилност, пореден служебен кабинет и нови избори вярваме, че дебатът за бъдещето на социалната система у нас е отворен и всички идеи, подкрепени с експертни анализи и данни, биха били полезни и могат да се реализират.

Публично обсъждане III: Възможните решения и мерки в социалната сфера в условията на висока инфлация и икономическа несигурност

Третото публично обсъждане се проведе на 6 юни 2022 г. Бързо нарастващата инфлация през настоящата година отправи ново предизвикателство пред социалната защита в страната, като в последните месеци усилено се коментират компенсиращи мерки към различни уязвими групи. Направената заявка за актуализация на бюджета в средата на годината също отваря вратата за множество идеи в социалната сфера. 

Повече новини

Последни анализи

Оценка на младежите извън системите на заетост, образование или обучение и препоръки към политиките за интеграция

Aнализът на ИПИ си поставя за цел да изгради профила на младежите в България, които не работят и не учат (NEETs), като изведе основните им характеристики и разпределение според образованието, доходите, здравето, региона, семейната среда. Въз основа на тези изводи предлагаме основни насоки за реформа на младежките политики, които да подобрят активирането и трайното връщане на повече младежи към образование и на пазара на труда.

Социални услуги в подкрепа на възрастните хора

Изследването представя актуален анализ на събрана от различни институции и други източници информация и широк кръг статистически данни за социалните услуги, които предоставя държавата чрез делегираните си дейности. Акцентът е върху грижата за възрастните и по-специално - социалните услуги за стари хора. Те включват услугите в домове, центрове за настаняване от семеен тип, защитени жилища, дневни центрове, центрове за социална рехабилитация и интеграция, приюти и асистентска подкрепа. 

Повече анализи