За проекта накратко

Основната цел на проекта „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги” е да предизвика цялостна промяна в социалната политика в България. Проектът включва макроикономически поглед към ефективността на социалното подпомагане в страната и анализ на въздействието на основните програми за социално подпомагане, оценка на ролята на централната и местната власт при предоставянето на социални услуги и изготвяне на карта на потребностите от социални услуги, поставянето на фокус върху неравенството на възможностите и идеи за нов интегриран подход към социалното подпомагане в България.

Последни новини

Социални разходи и намаляване на бедността (акценти от доклад на ИПИ)

Наблюдава се запазване на тенденцията за увеличаване на социалните разходи в програми с широк обхват и целеви групи, които се дефинират по различни критерии от риск от бедност, доходи и потребности на подпомаганите домакинства. В основни програми с нарастващо значение се превръщат помощите за деца, за хора с увреждания и за отопление. 

Броят на чакащите за някои социални услуги е в пъти над капацитета на системата

Оценката на потребностите и обхвата на социалните услуги е ключов въпрос пред адекватността на системата за социална закрила в България. Детайлни данни от Агенцията за социално подпомагане (АСП) показват, че 1) има сериозен недостиг на капацитет за предоставяне на социални услуги в страната и 2) разликите в покритието на различните услуги са големи, като недостигът е най-вече в резидентните услуги за пълнолетни лица. В някои резидентни услуги броят на чакащите е в пъти по-голям от капацитета на системата. 

Повече новини

Последни анализи

Оценка на потребностите от социални услуги на местно ниво

Оценката на потребностите е ключов фактор за определянето на вида, капацитета и териториалното разпределение на различните социални услуги. Изследването разглежда различните потребности и рискови групи в съчетание с обхвата на предоставяните социални услуги по делегираните от държавата дейности.

Оценка на ролята на централната и местната власт при предоставянето на социалните услуги в контекста на новото законодателство

Социалните услуги, предоставяни от общините в България, играят ключова роля в модела на социална защита в страната. Широк набор от социални услуги на местно ниво допълва паричните обезщетения, които доминират осигурителната системата и социалното подпомагане през държавния бюджет. Прегледът на социалните услуги показва фрагментиран модел на финансиране, спрямо който общините се опитват да изградят една кохерентна система от услуги. 

Повече анализи