За проекта

Проектът „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги” се изпълнява от Институт за пазарна икономика (ИПИ) в периода септември 2019 - септември 2022 г. Проектът е подкрепен от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство с безвъзмездно финансиране в размер на 193 541 евро.

Основната цел на проекта е да предизвика цялостна промяна в социалната политика в България. Проектът включва макроикономически поглед към ефективността на социалното подпомагане в страната и анализ на въздействието на основните програми за социално подпомагане, оценка на ролята на централната и местната власт при предоставянето на социални услуги и изготвяне на карта на потребностите от социални услуги, поставянето на фокус върху неравенството на възможностите и идеи за нов интегриран подход към социалното подпомагане в България.

Основните дейности по проекта са:

  • Оценка на ефективността на социалните трансфери в България - анализ на ефективността на социалните трансфери за постигането на трайни резултати в борбата с бедността и конкретно крайната бедност и неравенствата на възможностите;
  • Оценка на социалните услуги в общността - анализ на ролята на централната и местната власт при предоставянето на социалните услуги; оценка на потребностите от социални услуги на местно ниво; предложение на методика за изработване на карта на потребностите от социални услуги на местно ниво;
  • Предложения за модерна социална политика в България - предложения за политики, които могат ефективно да адресират неравенството във възможностите, както и причините и последиците от попадането в бедност;
  • Включване на млади хора в аналитичната част, осигуряване на стаж и участие в застъпнически дейности;
  • Създаване на Консултативен съвет за социална политика - сформиране на консултативен съвет, който ще обсъжда и дава препоръки на аналитичната и застъпническа дейност с цел постигане на реални реформи;
  • Мониторинг на текущата социална политика, включване на заинтересовани страни и ангажиране с институциите

Цялата отговорност за съдържанието на материалите по проекта се носи от Институт за пазарна икономика и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.