Анализи

Анализи

Становище на ИПИ относно Проект на закон за изменение и допълнение на ЗСП

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) представи за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане (ЗСП). Проектът предвижда отпадането на т. нар. гарантиран минимален доход (ГМД), който служи като база за определяне на социалните помощи, и заменянето му с линията на бедност за съответната година. Това предложение е и в отговор на препоръката на Европейската комисия (ЕК) по отношение на обхвата, адекватността и регулярната актуализация на месечните социални помощи. 

Становище на ИПИ относно политики в социалната сфера в Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Проектът на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и приложеният към него Проект на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. задават обща рамка на публичните разходи по консолидираната фискална програма в размер на над 63 млрд. лв. за 2022 г., което е ръст от 6,9 млрд. лв. спрямо отчета за 2021 г. Конкретно в социалната политика се открояват 13 мерки, които носят допълнителни разходи в размер на 1,9 млрд. лв. Въпреки сериозния ръст на средствата за социални мерки, официалната прогноза на правителството не залага съществена промяна в показателите за бедност и неравенство.